Závazná přihláška

    do tanečního klubu Martiny Bartuschkové 

 

CheerDance

 

RepeteDance

 

BabyDance

 

 ChildrensDance

 

 

Příjmení a jméno

 

Datum narození

 

Adresa bydliště

 

Mobilní telefon - dítě

 

Mobilní telefon - rodič

 

e-mail

 

Adresa školy

 

Prohlášení rodičů:

- Jsem si vědom, fyzické zátěže dítěte při souborové činnosti. Prohlašuji, že dítě je zdrávo, nemá zdravotní omezení.

- Souhlasím se zpracováním osobních údajů dítěte pro potřeby klubu.

- Souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů dítěte pro potřeby klubu.

- Hodiny zmeškané vlastní neúčastí dítěte se nenahrazují a školné se nevrací.

- V případě krádeže, odcizení věcí z míst neuzamčených prostor, úrazu mimo tělocvičnu, popř.v tělocvičně

   v době mimo výuku, taneční škola neodpovídá za tyto události

Podpis rodičů

 

 

 

V:…………………….     Dne:……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    - Osobní údaje dítěte slouží pro evidenční účely klubu (přehled členů) a pro potřeby     

      přihlášení dětí na soutěže. Kontaktní údaje jsou využívány pouze pro komunikaci

      s rodiči a dítětem. Žádný z těchto údajů není poskytován třetím stranám.

 

    - Fotografie a videozáznamy dětí slouží pro presenci klubu.