PROHLÁŠENÍ RODIČŮ

        

      

 

      Jméno a příjmení dítěte:

 

 

      Prohlašuji svým podpisem, že uvedené dítě, které je v mé péči

 

        -  je zdráv(a) a nebyl(a) v posledních dvou týdnech v kontaktu s

      osobami, které onemocněli infekční (přenosnou) chorobou

 

        -  ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky

      akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani

      ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.

 

      Jsem si vědom(a) odpovědnosti v případě, že se toto prohlášení nezakládá

      na pravdě.

 

 

 

                   

      ..........................               .................................

              datum                              podpis rodiče (zák. zástupce)

      

      Toto prohlášení vyplní rodiče NEDŘÍVE 24 hodin před stanoveným termínem

      odjezdu na tábor a dítě je odevzdá při nástupu na rekreaci !

      (potvrzení o bezinfekčnosti se starším datem budou považována za neplatná)