Kontakt:

tk-mb@seznam.cz

Tel: 776650669

 

Taneční klub

TKMB                                                  TKMB

 Martiny Bartuschkové

 

 

 

 

Úvodní strana

 

 

 

 

 

pejsek.gif (12972 bytes)

  

 

Organizační řád TKMB

Organizační řád celoročních kurzů a soutěžních souborů

1. Souhlas s použitím fotografií pro propagační materiály
Souhlasím, aby TKMB nebo osoba jí pověřená pořizovala fotografické, obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy týkající se mých tanečních výkonů i projevů osobní povahy a aby takové materiály TKMB užil v různých dokumentačních a propagačních materiálech a to všemi známými a dostupnými způsoby užití ( internet, TV, propagace v médiích, tisk atd..) bez nároku na honoráři či jiná duševní vlastnictví. Tento souhlas (licence) se uděluje na dobu neomezenou a na území celého světa. Práva osobní cti nejsou tímto dotčena.

 

2. Neproplácení zameškaných hodin
Hodiny zameškané vlastní neúčastí se neproplácejí.

 

3. Zdravotní stav
Jsem si vědom fyziologické záteže (dítěte) při souborové či kurzovní činnosti. Svým podpisem na přihlášce do klubu prohlašuji, že jsem zdráv (dítě je zdrávo) a nemám (dítě nemá) zdravotní omezení. V opačném případě je návštěva aktivit v TKMB v plné odpovědnosti frekventanta, resp. zákonného zástupce.

 

4. Ochrana osobního majetku
TKMB nezodpovídá za  cenné předměty a mobily uložené kdekoliv. Tyto předměty nejsou střeženy a jsou plně v odpovědnosti střežení frekventantem.

 

5. Úrazy
Beru na vědomí, že úrazy mimo výuku i při výuce nejsou kryty úrazovým pojištěním frekventanta ze strany TKMB. Lektor nebo trenér není zodpovědný za jakékoliv aktivity frekventanta mimo vyučovací hodinu. Beru na vědomí, že TKMB je pojištěna pouze pro odpovědnost lektorů a jejich prokazatelné zanedbání povinnosti popř. ublížení druhé osobě. 
(V případě požadavku pojištění frekventanta bude TKMB nabídnut pojišťovací makléř k uzavření úrazového pojištění frekventanta.)

 

6. STORNO POPLATKY kurzovného :
Pokud se z Vážných důvodů  ( lékařská zpráva) nemůžete zúčastnit zaplaceného kurzu, odhlaste se dle těchto pravidel o stornování.
Závaznou přihlášku zrušte zásadně písemnou formou (nikoliv  telefonický kontakt).
Při zrušení do 14 dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 20% z uhrazené celkové částky.
Požádáte-li o zrušení přihlášky v době kratší než 14 dnů před zahájením kurzu, činí storno poplatek 80 % z celkové částky.
Při zrušení přihlášky v den zahájení kurzu, činí storno poplatek 100% z celkové uhrazené částky.
Při neomluvené neúčasti, nebo při odhlášení po zahájení kurzu, se uhrazená částka nevrací.
Při dlouhodobé, lékařem potvrzené nemoci (zlomenina, atd.) je možné provést finanční přesun na následující kurz.
Při odhlášení z kurzu se současným zajištěním náhradníka je storno poplatek 5 % z částky kuzovného (manipulační poplatek).
Hodiny, které odpadnou z technických důvodů, nebo neúčastí vyučujících TKMB budou  odučeny v náhradním termínu.

 

7. Souhlas se zasíláním informačních a nabídkových e-mailů
Souhlasím se zasílám nabídek a informací TKMB na uvedenou e-mailovou adresu v přihlášce.

 

8. Na všech akcích i tréninku klubu je přísně zakázáno

Požívání alkoholických nápojů, kouření i kouření elektronických cigaret a používání jakýchkoliv omamných látek.

 

 

 

 

V Brně 1.1.2018