Čestné prohlášení O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

toto prohlášení musí být vyplněno a odevzdáno v den PRVNÍ navštívené taneční lekce (tréninku), příměstského tábora, tanečního a pohybového soustředění

 

já, níže podepsaný/á

jméno a příjmení: …..................................………………………………………….......datum narození: ….....................

trvale bytem: …..............................................................................................................................................

 

prohlašuji, že:

        se u mne neprojevují známky akutního onemocnění (například horečka, průjem, zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, pocit celkové slabosti, ztráta chuti, čichu atd.),

        v posledních 14-ti kalendářních dnech před zahájením lekce(tréninku) jsem nepřišel/nepřišla do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mně, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu se mnou ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření,

·        k virové nákaze SARS -COV -2 jsem   NEGATIVNÍ .

 

Jsem si vědom/a, že v případě změny skutečností v tomto čestném prohlášení, jsem povinen/povinna toto nahlásit tanečním mistrům (trenérům)  na kontaktní údaje uvedené

na: http://tanecniklub-mb.eu/ a pohybových lekcí se nezúčastnit.

 

 

V ………………………………….. dne……………………………..                

 

podpis tanečníka : ………………………………………… ( u mladších 18 let)  odpovědného zástupce

Jméno a příjmení zákonného zástupce ( tiskacím písmem) ………………………………………………………….

 

 

Zpracování výše uvedených osobních údajů je  prováděno na základě právní povinnosti. Ostatní informace, práva a povinnosti ke zpracování osobních údajů naleznete na internetových stránkách klubu:  http://tanecniklub-mb.eu/ a byly též součástí podepsané přihlášky na pohybovou aktivitu

Jsem si vědom/a právních následků, v případě, že by toto prohlášení bylo nepravdivé.